Lelydorp Net meetingpoint op Internet voor personen van Lelydorp en omstreken

Vandaag is:   

Gastenboek

Webmail

Welkom op Lelydorp Net, de site voor en door Lelydorpers!

 

Home

 
 

Historie

 
 

Informatie

 
 

Scholen

 
 

Fotoboek

 
 

Gastenboek

 
 

Links

 
 

Recreatie

 
 

Sport

 
 

Nieuwtjes uit Lelydorp

 
 

Ingezonden

 
  Webmail  


 

Dessa

Klik en bekijk vergroot
Het oudste gebouw v/d Tawajarieweg (▒ 60 jaar)

Na beŰindiging van hun contractperiode hebben enkele mensen, Javanen, van toenmalig koloniale machtshebbers toestemming om te midden van het oerwoud, nabij Lelydorp, een dorpje te stichten. Dit dorpje dat Poerwodadi Dessa genoemd werd, en bekend stond als Kebon Baroe, werd op 5 januari 1933 officieel in gebruik genomen en bestond uit nog geen 20 gezinnen. De grondleggers van dit dorp waren o.a. de heren Paiso, Doelsaman, Sanip, Soebai, Partoredjo, helaas zijn deze mensen reeds komen te ontvallen. Het eerste dorpsbestuur werd in die periode ook ge´nstalleerd met als dorpshoofd (Lurah) de heer Frederik Atmoredjo, die toen Onderopzichter was van het ressort Lelydorp. Het doel van de dorpsgemeente was om de belangen in de omgeving te behartigen, z.a. infrastructuur. Ook grondhuur werd door het dorpsbestuur ge´nd en de opbrengsten werden voor de omgeving gebruikt. Als tweede dorpshoofd werd dhr. Partoredjo en als derde en tevens het laatste, vanaf 1967 t/m. december 1980 was dhr. Willy Peter Somati.

 In de begin jaren bestond Dessa slechts uit 1 weg en wel de Soekoredjoweg, de verlengde van de Tawajarieweg, alwaar het eerste voetbalveld gevestigd was. Dit veld was de thuishaven van R.A.S. dat later Blauw Wit werd en veel later Real Poerwo. Middels werkverschaffing werd in het jaar 1961 de overige wegen aangelegd, dat waren toen de Sidodadiweg, de Poerworedjoweg, de Soekodadiweg, de Sidoredjoweg, de Tawangsarieweg I en II geworden. 24 november 1972 was een bijzondere dag voor de bewoners van Dessa, omdat op deze dag het elektriciteitsnet en het waterleidingnet officieel in gebruik werd genomen. Tevens werd de eerste moskee, na renovatie en uitbreidingswerkzaamheden, weder in gebruik genomen. Ook werd het nieuwe sportcentrum, waarop voetbal,volleybal en andere ontspanningsactiviteiten werden uitgeoefend, geopend. De openingswedstrijd werd toen gespeeld tussen Real-Poerwo en de toenmalige landskampioen Jai Hind, welke door Jai Hind met 2 tegen 1 werd gewonnen.

Klik en bekijk vergroot

Een van de oudste winkels te Dessa die gerenoveerd is (▒ 60 jaar oud)

Klik en bekijk vergroot

Kantoor van Sociale zaken

Klik en bekijk vergroot

Voetbalveld

Dessa heeft ook een eigen algemene begraafplaats dat al langer dan 50 jaar bestaat.

Dessa heeft een eigen lagere school , dat door het R.K.B.O. was opgericht als filiaal van de Pascelli school en telt tegenwoordig 400 leerlingen en 14 leslokalen.

In der tijd werd Dessa overwegend door Javanen bewoond, wat de laatste paar jaren drastisch is veranderd. De eerste niet Javaanse gezin was de familie Gobardhan, die een perceel bezat van 65 hectare, met daarop een boerderij. Tegenwoordig zijn de verschillende bevolkingsgroepen elk goed vertegenwoordigd te Dessa. Dit dorp telt nu 500 gezinnen.

Tijdens het bewind van het dorpsbestuur werden de belangen van het dorp beter behartigd, maar toen de militairen aan de macht kwamen hebben ze besloten alle dorpsgemeenten op te heffen, waarmee de bewoners van de dorpen niet eens waren. Ze hebben bezwaarschriften ingediend bij de desbetreffende instanties waarop ze helaas nooit een antwoord hebben gehad. Zonder enig gehoor te geven op het verzoek van de bevolking werden de dorpsgemeenten in december 1980 officieel ontheven en vallen deze dorpen rechtstreeks onder het districtsbestuur. Vanaf deze periode werden belangen van het dorp heel slecht behartigd.

Klik en bekijk vergroot

Algemene Begraafplaats

Klik en bekijk vergroot

Moskeezaal

Klik en bekijk vergroot

Algemene Begraafplaats

Tradities zijn wel behouden z.a. elk begin van een Javaanse maand, wordt er een kerkdienst (gendoeren/slametan ) gehouden, waarbij een ieder die zo' n dienst bijwoont rijst met bijbehoren meenemen, maar bij de kerk zelf wordt er ook gekookt en iedere aanwezige krijgt zo'n portie (berkat) mee. Een keer in het jaar, in de maand    wordt er wayangan gehouden, i.v.m. Berseh Desoh (opschonen van het dorp). Hierna wordt er op een dag, te bepalen door de kerkvoorganger (kaum) wordt er een wegensamenvloeings slametan , Baritan genoemd, gehouden, met de bedoeling de Almachtige bescherming te vragen voor de gemeenschap. Vroeger werd dit wel op elke straathoek gehouden, terwijl dit nu slechts op de hoek van de Soekoredjoweg en de Poerwodadiweg (de hoofdwegen van Dessa) wordt gehouden. Er wordt dan een kuil gegraven, precies in het midden van het kruispunt dat door deze twee straten wordt gevormd. Er worden dan door geestelijken gebeden en er worden dan van elk gerecht een beetje in de kuil gestopt en na alle rituelen wordt de kuil weer dicht gemaakt. 

Klik en bekijk vergroot

Een van de oudste winkels te Dessa die gerenoveerd is (▒ 60 jaar oud)

Klik en bekijk vergroot

Willy Peter Somati
Laatste dorphoofd (lurah) van Dessa

Klik en bekijk vergroot

R.K school te Dessa

Op 23 juli 1978 werd de Sport-, Sociaal- en Culturele Vereniging opgericht met de bedoeling het dorpsbestuur te ondersteunen bij de behartiging van gemeenschap belangen te Dessa. Na de opheffing van het dorpsbestuur stonden zij er dus alleen voor in het gemeenschapswerk. Maar na enkele jaren gefunctioneerd te hebben, waren ook zij inactief.

Na enkele maanden voorbereiding werd deze vereniging weder geactiveerd, middels het aantrekken van nieuwe leden dan wel de jongeren. Op 13 juli 2002 werd de vereniging officieel overgedragen aan het interim-bestuur, met de bedoeling dat zij binnen 2 maanden verkiezingen uitschrijven voor een officieel bestuur. Meteen na aanstelling van dit interim-bestuur, gingen zij direct aan de slag om het leed van de bewoners van Dessa en omgeving te verlichten. Het eerste project waaraan zij hebben gewerkt was dus de infrastructuur proberen aan te pakken, wat inhoud het ophalen van de trenzen van de Tawajarieweg en de Poerwodadiweg, daarna werden de trenzen van de overige straten te Dessa ook aangepakt, in samenwerking met de bevoegde overheidsinstanties. Hun tweede project is het renoveren van de recreatiezaal dat op het sportcentrum staat, en slecht onderhouden is. Om aan middelen te komen voor deze renovatie en onderhoud van het sportcentrum is de vereniging afhankelijk van donaties en fundraisingactiviteiten die zij van tijd tot tijd houden. Als de renovatiewerkzaamheden afgerond zijn, zal de zaal gebruikt worden om de jeugd op te vangen en te begeleiden in verschillende takken van sport, studiebegeleiding en andere ontspanningsactiviteiten voor de bewoners van Dessa en omgeving.

Bron: Jenny Deira (dank aan Kathleen voor overtypen)

 

Klik en bekijk vergroot

Familie G. Deira.
Een van de oudste bewoners v/d Tawajarieweg  (▒ 50 jaar)

Klik en bekijk vergroot

R.K school te Dessa

Klik en bekijk vergroot

Moskee te Dessa

 

De site is ontworpen en wordt onderhouden door Harris Internet Services. Voor diensten op het gebied van Internetten zoals Webdesign, Webhosting, Domeinnamen,Internettrainingen en Internet PC-hulp.